Innhold publikasjoner

Innhold publikasjoner


Innhold i Marker Historielags årskrifter og Markerminner fra begynnelsen i 1980.

De eldste ligger først.1980

 

Redaksjonskomité: Tollev Hattestad, Vidar Kjærheim, Grete Brustad Nilsen og Asbjørn Strøm.

Formann: Liv Skogdalen

Tema: 1905 i Marker

Innhold:

Mens vi venter på bygdebok.

 

Dette heftet er det første i en serie. Vi håper å komme ut med ett nummer i året i første omgang. Prinsippene for utvalget av lokalhistorisk stoff er disse:

 1. Geografisk noenlunde likelig fordeling mellom Rødenes og Øymark.
 2. Både eldre og nyere historie bør være representert (i samme hefte), og under nyere historie hører også muntlig tradisjonsstoff.
 3. Det vil noen ganger være aktuelt med egne temahefter, slik som denne gang.

 

Innholdet er om forholdene i 1905.

 

 

 

1981

 

Redaksjonskomité: Tollev Hattestad, Vidar Kjærheim, Grete Brustad Nilsen og Asbjørn Strøm.

Formann Liv Skogdalen.

Tema:

Markers eldste historie - den geologiske. Skrevet av Grete Brustad Nilsen.

 • Urtiden
 • Oldtiden
 • Kvartær – istiden
 • Skjellsandbanker
 • Løsmassene – skogen og jordbruket
 • De første menneskene i Marker. Grete Brustad Nilsen
 • Gårdsnavnene forteller. Vidar Kjærheim
 • Et sagn fra Øymark.
 • Kilde: Martha Østensvig.
 • En kvinneskjebne anno 1683. Vidar Kjærheim
 • Fra Sverre Lislegård opptegnelse
 • Stodderkonge – fantefut eller bygdevekter
 • Dyrskue med futt og fres. Carl-Wilhelm Lund

 

 

 

1982

 

Redaksjonskomité: Tollev Hattestad, Inger Marie Håkås, Vidar Kjærheim, Grete Brustad Nilsen og Asbjørn Strøm.

Formann Vidar Kjærheim

Tema:

Gammelt fra Rødenes og Øymark

 

Fra Rødenes omkring århundreskiftet

Gjengitt etter lydbåndopptak med Ole Jaavall.

 • Bryllup og begravelse
 • Legeråd
 • Ølbrygging
 • Gårdsdrift – Forberging
 • Gårdsdrift II Rugbråtebrenning
 • Omgangsskolen
 • Skolegang
 • Maren iglekone
 • Konfirmasjon og kirkegang

 

Fra det gamle Øymark

Etter lydbåndopptak med Konrad Lervik

 • Fra bygdelivet i gammel og ny tid
 • Nissehistorier
 • Gamle byggeskikker
 • Myrslått i fjellet
 • Hvit bergmose
 • Bark
 • Løv
 • Lyng
 • Hestegjødsel
 • På elgjakt

 

På skattejakt i Rødenes. Oskar Haugen

 

Sosial omsorg i gamle dager. Grete B. Nilsen

 • Legd
 • Bondeluten
 • Hjemstavnsrett
 • Fattigkommisjon – bygdevekter
 • De fattiges kår
 • Fattigloven 1845
 • Fattigloven 1863
 • Fattigstellet i Øymark 1869
 • Fattigstellet i Øymark i 1891
 • 1890-årene
 • Vergeråd
 • Ny fattiglov 1900


1983    

 

Redaksjonskomité: Tollev Hattestad, Inger Marie Håkås, Vidar Kjærheim, Grete Brustad Nilsen og Asbjørn Strøm.

Formann: Vidar Kjærheim.

Tema:

Basmo Festning 300 år

 

Grensetraktene før 1824. av Torstein Torp.

 • innsats Plyndring og småtrefninger langs grensen
 • Tvangsevakuering
 • Petisjon (bønneskrift) fra bøndene i Rødenes
 • Spionasje
 • Fanger og fangeutveksling
 • Private plyndringstokter
 • ”Ingen stund eller time fri”
 • Gode naboer tross alt?
 • Direkte nød
 • Kvinnenes

 

Trefningen på Søgård,(Westgård, Halvorsrud) fredag 13.januar 1660. Av Tollev Hattestad

 

Basmo festning. Av Sjur Wergeland Krog

 • Foranledningen til dette årsskrift er viet krigshandlingene n på 16-1700 tallet, er at Basmo festning ble anlagt.
 • Festningen bygges
 • Karl 12. og Basmo
 • Dagligliv på Basmo
 • Basmo nedlegges

 

 

 

 1985  (Dette er utsolgt)

 

Redaksjonskomité: Tollev Hattestad, Inger Marie Håkås, Vidar Kjærheim, Grete Brustad Nilsen, Asbjørn Strøm og Oskar Haugen.

Formann: Erling Ellingsen

Okkupasjonstiden 1940-45

Innhold:

Forspillet til krigen

Begynnelsen – da krigen kom

Lensmann Lislegaards nedtegnelser – en introduksjon

Lensmann Sverre Lislegaards dagbok

 • Tirsdag 9.april
 • Onsdag 10.april
 • Ørje Kursted ble sykehus på tre timer
 • Fossebekksund og Grislingås bru blir sprengt
 • De militære kommer
 • En underlig sersjant
 • Feltlasarett over grensen
 • En divisjon på retrett
 • Ørje Evakuerer
 • ”Det store slaget på Ørje”
 • Soldatene måtte ha mat
 • Lensmannen som sveiser
 • Generalen tar avskjed
 • Den siste soldat drar
 • Mens vi venter på okkupantene
 • Tyskerne kommer
 • Lysakers beretning
 • Kanonene i stilling
 • Skytterlagets krager som krigsbytte
 • Bruene bygges opp igjen ( Kommentarer ved Tollev Hattestad)

 Grensetrafikken i Marker av Vidar Kjærheim

Kilder: Ullstein: Svensketrafikken

Arvid Johanson: Grenseland i ufredsår

Intervju med:

 • Sverre Syversen
 • Arthur Gåseby
 • Nils Skogstad
 • Oddvar Gustavsen
 • Harald Øiestad
 • Harald Berger
 • Sigurd Klund
 • Anders Wiken
 • Odd Degnes

 Sofie og Trygve Espelund

 • Andreas Sæther

 Hverdagslivet av Inger Marie Håkås

 • Å skaffe seg maten, var det største problemet
 • Krisekrem
 • Klær av gammelt
 • Barnas situasjon
 • Fritid
 • Restriksjoner på alle kanter

Kilder: Rut Nilsen og Aasta Håkås

 

Falne av Tollev Hattestad

 • Høgås, Alf
 • Olsen, Ragnar Herman
 • Thoresen, Trond Evald
 • Burås, Ole Theodor
 • Dikt «De falne» av R. Wille 1945

 

 

1988

 

Redaksjonskomité: Tollev Hattestad, Oskar Haugen, Inger Marie Håkås, Grete Brustad Nilsen, Liv Skogdalen og Asbjørn Strøm.

Formann: Reidar Høgås

Tema: Håndverk og håndverkere

 • Handverksutviklingen frem til dette århundret
 • Laugsvesen og privilegier
 • Håndverk på landsbygda
 • Håndverkere i Marker på 1600-tallet
 • Håndverkere ved Basmo festning (1683 – 1745)
 • 1700-tallet
 • Håndverkere i 1801
 • Privilegier og laugsvesen opphører
 • Sølvsmedverksted på Sandtorp

 

Marker i siste halvdel av 1800-tallet.  Grete B. Nilsen

Lensmenn og prester rapporterte

Oppgangstid for håndverksyrkene

 

Håndverkere i Marker

 • Smeden og smed-yrket
 • Garvere
 • Farveri
 • Salmakere
 • Marinius Dybvik (var en kjent salmaker)
 • Hjulmakere
 • Tømrere
 • Snekkere
 • Båtbyggere
 • Murere
 • Malere
 • Skreddere
 • Skomakere
 • Ovnsmakere
 • Bøkkere
 • Kurvmakere
 • Gjørtlere
 • Klokkemakere og urmakere
 • Tjærebrenning
 • Boring av stokker til vannledning
 • Veving og spinning m.m.
 • Spredte opplysninger fra Rødenes, (etter nedtegnelser av Marie Krog født Wergeland)

 

1989

 

Redaksjonskomité: Tollev Hattestad, Inger Marie Håkås, Oskar Haugen, Grete Brustad Nilsen, Asbjørn Strøm og Liv Skogdalen

Formann: Reidar Høgås

Tema: Veien og befordringsmidlene

 • E 18 over Ørje-Hån – fra ridevei, kongevei, riksvei6 til E 18
 • Carl XIIs vei
 • Carl Johan og kongeveien
 • Krigstid
 • Broene
 • Riksvei 6 blir E 18
 • Ny E 18- trase utenom Ørje
 • Kommunikasjonene – en pioner
 • Kværners Bilsentral
 • Litt om folk som for den

 

 1991

 

Redaksjonskomité: Tollev Hattestad, Oskar Haugen, Odd Klund, Liv Skogdalen, Sverre Syversen og Asbjørn Strøm

Formann: Reidar Høgås

Tema: Bruk av vannkraft i Marker

 • Møller og bekkekverner
 • Sagbrukene i Marker
 • Teglverk
 • Flishøvler
 • Frørenseri
 • Annen nytte av vannkraften
 • Ørje sluser
 • Litt om Oppgangssager
 • En elgjakt med komplikasjoner
 • Harald Larsens hilsningstale til barnetoget 17.mai 1991

 

 1994 

 

Redaksjonskomité: Cato Harlem, Tollev Hattestad, Oskar Haugen, Odd Klund, Sverre Syversen og Asbjørn Strøm.

Formann: Reidar Høgås

Tema: Norges Bank år 1835

Dikt: Mer fjell av Rolf Jacobsen

Sølvskatten i 1816

17.mai 1906 i Ørje – beretning/intervju med Harald Larsen f. i 1902

          -17.mai komiteens forhandlinger 1906

          - Program

          - Komiteen

          - Møte 28/5-06

Jordmora i ”Bortstua” Anne Maria Christophersdatter Toketorp. v/Oskar Haugen

Anne Maria Christophersdatters etterkommere v/Oskar Haugen

Krig og fred v/Cato Harlem

          - I Marker (Grensetraktene) og Smålenene for øvrig på 1500- og 1600-tallet

- Den nordiske sjuårskrigen 1563-1570

- Kalmarkrigen 1611-1613

- Hanniballfeiden 1643-1645

-Svensk-danske krigen 1657-1660 (Krabbefeiden)

Litt om foreningen Ørje Vel v/ T. Hattestad

- Fra den første protokollen –Aar 1823 den 22.november – bl.a. lovene

- Krigsårene

            - Ørje Folkebad

Agust i Tange v/ T. Hattestad

Om August Hansen – Agust i Tangen på folkemunnet

 

1995

 

Tema: Unionsoppløsningen – I norske og svenske grensetrakter 1905

Forfatter: Grete Brustad Nilsen

Innhold:

Den svensk-norske unionen

 • Grensefestningene
 • Ørjefortene
 • Nordre og Søndre fort
 • Vittenbergåsen batteri
 • Angaaende veiforbindelse bagud fra Ørje Befæstninger
 • Befestningenes strategiske og taktiske verdi

1905

Beredskap

Mobilisering i Norge 13.- 18.september  

 • På grensevakt
 • Fra Voss til Ørje – John Landstad
 • På grensevakt ved Kroksund og på Rømskog
 • Johan Kaspar Sprækkenhus` dagbok – (Gudbrandsdalen)

Mobilisering på svensk side         

 • Krigsdagbok – Gøsta Hollström, underløytnant vid 12.linjekompaniet I 9
 • Från Riksgränsen – skrifes til Nya Werml.-Tidningen
 • Deltakere i ”gränsbevakningen” 1905 – Intervju 50 år etter

Grensebefolkningen - på begge sider av Kjølen

 • I svensk gränsbygd - Olov Robertsson
 • Från Nordmarken -  Olle Svanqvist
 • Året var 1905 - Ebba Lindelöf från ”Nordmarken” 1988
 • Automobil på vägen -  Ivan Nilsson

Fra norsk side av grensen

 • Fra dagbøkene til Andreas Berger og Lars Nordbye
 • Småjenter i 1905

Underrettelsetjeneste – på begge side av grensen

 • Den svenske skomakeren i Strømsfoss
 • En svensk turists eventyr i Norge – forhør og visitasjon
 • Med en halvtropp i hälarna
 • Agenter i Töcksmark

Forhandlinger i Karlstad 31.august – 24.september

  Takkefester for freden

 • Dikt – Falggan – Per Hallström (1905)

 

 

2000

 

Redaksjonskomité: Knut-Jørgen Erichsen, Cato Harlem, Kirsten Hofseth, Anne Lise Rakkestad, Asbjørn Strøm og Andreas Søgaard.

Formann: Erling Nesset

Tema: Der mennesker møttes

Butikken – Posten – Telefonen

Streiftog gjennom 150 år – Rødenes og Øymark.

 

 

 • Handel og vandel
 • Posten kom frem
 • Før summetonen

 

 

2003

 

Redaksjonskomité: Barbro Kvaal, Ragnhild Iversen, Solveig Krog, Randi Kristin Krogh, Jan P. Vaaler og Marit Egeberg Krog.

Formann: Marit Egeberg Krog

Tema: Helsevesenet i Marker

             Helsehistorien i Marker i lys av 400-års jubileet for det offentlige helsevesenet i       

             Norge.

 • Utvikling av det offentlige helsevesenet
 • Kommunen
 • Helseforhold i tidligere tider
 • Legeråd og husråd
 • Sunnhetslovene og kampen mot de smittsomme sykdommene
 • Leger og legevesen på Basmo festning – Feltskjærere
 • Legene i bygda – Arne K. Dehli forteller
 • Roald Opsahl forteller
 • Doktorhistorier
 • Jordmødre og jordmorvesenet
 • Kontroll av spedbarn – forebygging
 • Helsestasjon og helsesøstre
 • Erindringer
 • Omsorg
 • Sykepleiersker – hjemmetjenesten – eldreomsorgen
 • Apotek
 • Bad
 • Tannhelsetjenesten
 • Helselag – sanitetsforeningen – Røde Kors – Lions

 

 

2004

 

Redaksjonskomité: Arne Andersen, Ottar Andersen, Knut Jørgen Erichsen, Odd Klund, Arne Nilsen, Asbjørn Strøm, Karl Uttersrud. I tillegg har Tollef Hattestad, Sol Larsen og Anne Mari Martinsen samlet inn opplysninger.

Formann: Marit Egeberg Krog


Tema: Handelen i Ørje

Butikker, handlende og litt småindustri fra 1800 tallet og frem til i dag. Ørje sentrum langs gamle riksvei 6, fra Ørje sluser til Åssvingen, og gamle riksvei 2 til Halden, samt området ved grensen.


2005

 

Redaksjonskomité: Inger Marie Håkås, Ragnhild Iversen, Lars Engebretsen, Randi Kristin Krogh og Marit Egeberg Krog.

Formann: Marit Egeberg Krog

Tema: Kvinners arbeid 1905 – 2005

Vi har intervjuet en del kvinner og skrevet om de yrkene de har vært aktive i. Noen av yrkene er nesten borte, eks. husmorvikar, mens andre har hatt stor utvikling. Mange av disse kvinnene har vært pionerer og ”gått foran”.

  

 

2006

 

Redaksjonskomitè: Lars Engebretsen Inger Marie Håkås, Ragnhild Iversen, Randi Kristin Krogh og Marit Egeberg Krog.

Formann Marit Egeberg Krog

Tema: Skolehistorie gjennom 150 år

          Skoleutbygging og sentralisering

 • Fra 1905 til og med etterkrigstida
 • Sentraliseringsspørsmålet melder seg
 • «Plasseringen av sentralskolen blir vi ikke enige om»
 • Den nye skolen på Ørje
 • Fortsettelsesskolen og videregående skolegang
 • Ungdomsskolen blir utbygd
 • Skolesamarbeid på tvers av kommunegrensene
 • For lite penger og for få elever
 • Samtaler med Ingvar Bakken og Anna Mosbæk Gjøen om skolegangen deres
 • Rettelser til årsskrift 2005

 

 

2007

 

Redaksjonskomitè: Lars Engebretsen Inger Marie Håkås, Ragnhild Iversen, Randi Kristin Krogh og Marit Egeberg Krog.

Formann Marit Egeberg Krog

Tema: Historier om: Opp i luften – Brudekroner – Tre husmannssønner – Otteidkanalen – Helgetjern - Amerikabrev

 • Opp i Luften av Karel J. Krosby
 • Brudekroner
 • Den gamle brudekronen av Paula Degnes 1911-2002
 • Brudekrona i Rødenes av Solveig F. Krog
 • To husmannssønner, Lars Pedersen Osahl, Engebret Soot

 

Otteidkanalen Erling Nesset og Harry Jensen forteller

Petter Langedal Øymark en husmann av den gamle skolen

Helgetjern i Ørje – in memorian av Tollev Hattestad

Amerikabrev:

 • Hans Falkenberg 1869-1889 fra Rødenes av Solveig F. Krog
 • Ytterbøl fra Øymark brev fra 1902

Utdrag fra bygdebøkene:

 • Da kommandantfruen på Ba ble skutt som påskekjerring
 • Heksebrenning på Folkenborg (Falkenberg)
 • Hekseprosessen mot Birgitte Brynildsdatter i Rødenes

Våre to bygdebøker – årets julegave

Historielaget, Kanalmuseets Venneforening og Marker Fotoklubb samarbeider om fotoregistrering

Rettelser til årsskrift 2006:

Homannshaugen skole i 1940 årene med navn

Granerud skole småskolen 1950 med navn

Kilebu skole 1959 med navn

 

 

2008

 

Redaksjonskomitè: Alf Volen,  Inger Marie Håkås, Ragnhild Iversen, Randi Kristin Krogh og Marit Egeberg Krog.

Formann Marit Egeberg Krog

Tema: Søndagsskolene i Marker

 • Historikk og organisering
 • Søndagsskolen og kristendomsfaget i skolen
 • Søndagsskolene ved Sandtorpmoen og Øymark misjonshus
 • Sandtorpmoen søndagsskole
 • Stikle søndagsskole
 • Stikle søndagsskole – en sprell levende søndagsskole!
 • Øymark frikirke
 • «Den norske evangelisk-lutherske frikirke gjennom 75 år»
 • Nordstjernen søndagsskole i Øymark
 • Minner fra søndagsskolen i Vatlandskroken og på Stikle bedehus
 • Søndagsskoler i Otteid
 • Søndagsskolen i Søgård krets og Øymark vest
 • Ørje bedehus søndagsskole
 • Ørje kirke søndagsskole
 • Søndagsskolen i Ulfsby bedehus
 • Elever ved Ulfsby søndagsskole
 • Regnskap for Ulfsby søndagsskole
 • Søndagsskolen Ulfsby
 • Barnemøtene i Bergly
 • Klund søndagsskole
 • Søndagsskolene i Børresrudområdet

 

2010

 

Redaksjonskomitè: Styret bestående av: Marit Egeberg Krog, Randi Kristin Krogh, Roy Heyerdahl, Bjørg Sukken Hansson, Ragnar Sønstegaard, Solveig Falkenberg Krog, Astrid Østby og Knut Bratttås.

I tillegg: Inger Marie Håkås og Ragnhild Iversen

Formann Marit Egeberg Krog

 

Tema: Krig og etterkrigstid

 • april- upplevelser i en gränsbygd, av Harrieth Nilsson Östervallskog
 • april og etterkrigstiden, fortalt av Margit Sukken
 • Krigen slik jeg husker den, av Johanne Krog Faukerud
 • Bombingen ved Svarttjern og Lia 17. november 1943, av Ragnar Sønstegaard
 • Tyske jagerfly nødlandet på Krog Rødenes 1945, av Marit Egeberg Krog
 • Rapport fra krigen 1940 – 1945, av Sol Larsen
 • Grenselosen Ole Burås, av Marit Egeberg Krog
 • Alf Høgås, bautaen på Klund kirkegård, av Solveig Falkenberg Krog
 • Ragnar Hermann Olsen, bauta på Øymark kirkegård, av Roy Heyerdahl
 • Trond Evald Thoresen, bauta ved Marker skole Ørje, av Roy Heyerdahl
 • Fredsmarsjen sommeren 1945, av Erling Nesset
 • Etterkrigstiden frem mot 1960, av Ragnhild Iversen
 • Bilen blir allemannseie i 1960
 • Minner fra etterkrigstida, av Inger Marie Håkås
 • Fredsdagene i 1945, Martha Ericksson blir intervjuet av Ragnhild Iversen
 • Intervju med Andreas Klund, av Inger Marie Håkås
 • Litt om utviklingen i bygda, av Andreas Klund
 • Intervju med Erling Nesset, av Ragnhild Iversen
 • Intervju med Oddvar Gustavsen, av Inger Marie Håkås
 • Intervju med Rolf Siljeholt av Ragnhild Iversen
 • Tiden etter krigen – og fremover, av Johanne Krog Faukerud
 • Vestsien av Øymark, av Andreas Søgaard
 • Kriseoppskrifter 1943, oppskrift fra Margit Sukken
 • Griseslakting under krigen, av Johan Wikeby
 • Påsto dødsstraff mot Øymarkbønder, avisutklipp
 • En Romeo og Julie – historie, avisutklipp
 • Grenseboerbevis

 

2012

Redaksjonskomitè: Grethe Brustad Nilsen og Marit Egeberg Krog

Formann Marit Egeberg Krog

 

Tema: Mord i Marker

 • Varp kan fortelle
 • En kvinneskjebne anno 1683
 • En gammel mordhistorie fra Bae i Rødenes
 • Giftmord – for å få hele Krosby
 • Dobbeltmordet på Kallak
 • Mordet på Kamperud
 • Dobbeltmordet i Ørje og Rødenes
 • Om Arthur Johansen
 • Krigen 1940-1945
 • Lensmannsmordet
 • Drapet på Grensen

 

 

Nye Markerminner som erstater årsskiftene. 


2016

 

Redaksjonskomitè: Marit E. Krog, Solveig Falkenberg Krog, Liv Skogdalen, Gunhild Nygård, avisavskrifter.

Formann Marit E. Krog 

Innhold:

 • «Avsløringer» av Johanne Thorersdatter Grav
 • Trafikkbot anno 1908
 • Ørje i avisen 1934
  • Storbrand på Ørje kursted i dag
  • Branden på Ørje kursted
  • Den fremtidige ordning ved Ørje kursted
  • Ørje kursted bør utvides og moderniseres
 • dags-festen av Gunhild Nygård
 • Loffer – Fant – Kremmer – Omstreifer
 • Jeger og friluftsmann. Jens Larsen Frøne i Øymark forteller
 • Øymark gjennom 25 år av øymarking
 • Småplukk fra Øymark

 

 2018

 

Redaksjonskomitè: Gerd Krog, Rita Dahlstrøm, Solveig Falkenberg Krog, Roy Heyerdahl, Lars Engebretsen

Formann: Randi Kr. Krogh

Innhold:

 • Beskrivelse av syd-østre del av Rødenes før bygda ble slått sammen med Øymark
 • Kirkelige handlinger i gamle dager
 • «Amerikansk» landshopprenn i Ørje
 • Ei skoleregle
 • Den gamle historie om brandstasjonen i Ørje
 • Elgen faller
 • En skildring av jorddyrkningen i Øymark i begynnelsen av 1880 årene
 • Han vil til Ørje
 • Navnebytte på Buer skole i Øymark
 • Nytt og gammelt fra Øymark
 • Rødenes Samviskelag – Dagny Skullerud forteller
 • En oversikt over begivenhetene i Øymark i krigsårene 1940 – 45

 

 

2020


Redaksjonskomite: Solveig Falkenberg Krog, Gerd Krog, Rita Dahlstrøm

Formann Randi Kr. Krogh

Innhold: Heftet er tilegnet Marit E. Krog

 • Kroksund - et aktivt grendesamfunn nord i Marker, ved Solveig Krog og Gerd Krog
 • Kroksund av Thor Krog
 • Barndomsminner fra Ørje ved Sten Gravdahl
 • Ysterudvigen Teglverk, ved Solveig Krog
 • Gården Gråbøl i Øymark er rik på gamle minner, Intervju av Andreas Berger. Avskrifter fra Halden Arb.blad v/Gerd Krog

Markerminner i perioden 2006 - 2014 tilsammen ni hefter.


Markerminner nr. 1 -  2006 v/Tirsdagsklubben Marker Historielag v/leder Solveig F. Krog

 

 • Hoppbakker i Rødenes og Øymark
 • Skistevne på Ørje (Dikt)
 • Kretshopprennet i Ørje (Avisutklipp)
 • Veier i Rødenes av Odd Degnes
 • Lokale bilnummer i Indre Østfold fra slutten av 1920 tallet
 • Hest og hesteredskap, vår og slåttonn
 • Historien forteller av Borghild Finstad
 • Isskjæring av Karel J. Krosby
 • Minner fra 1950 åra av Solveig Falkenberg Krog
 • Turisten og Grågåsen, sang av LWM

 

 

Markerminner  nr. 2 – 2007 v/Tirsdagsklubben Marker Historielag v/leder Solveig F. Krog

 

 • Høyberging av Erling Nesset
 • Omløp i jordbruker av Johan Wikeby
 • Høyonn på husmannsplassen av Johan Wikeby
 • Bondegården i gammel tid av Karel J. Krosby
 • Korndyrking av Karel J. Krosby
 • Tresking på Spernes av Andreas Klund
 • Jeg får ikke sove, dikt av Borghild Finstad
 • Mat fra gammel tid (matoppskrifter)
 • Mat og medisiner i naturen
 • Bruk av grønnsaker kjøkkenhagen av Margit Sukken
 • Hagen vår av Turid Volden
 • «Kjøkkenhagen» på husmannsplassen av Johan Wikeby
 • Kjøkkenhagen av Karel J. Krosby
 • Husmor-yrket på 1950 og -60 tallet av Turid Volden
 • Laging av potetmel under og etter krigen 1940-45.
 • Ord og uttrykk
 • Den strategiske kontrakten
 • Fremdrift av tømmer av Karel J. Krosby
 • Bygdevektere
 • Sager og Møller i nordre Rødenes av Solveig f. Krog
 • Sager i Ulfsby Krets av Johan Wikeby
 • Lottene i Ørje, fortalt av Sol Larsen og Svanhild Holm
 • Tømmeravvirkning av Karel J. Krosby
 • Ord og uttrykk ved tømmeravvirkning og drift

 

Markerminner nr. 3 – 2008 v/Tirsdagsklubben Marker Historielag v/leder Solveig F. Krog


 • Brønner og årer av Erling Nesset
 • Vannforsyning tidligere av Karel J. Krosby
 • Gammeldassen på Tukken av Johan Wikeby
 • Husmandssæddel 1835 fra Krosby
 • Husmandssæddel 1841 fra Krosby
 • Mål og vekt, utdrag fra bok etter Karel Ruud 1907
 • Morsealfabetet, utdrag fra bok etter Karel Ruud 1907
 • Dikt av Borghild Finstad Øymark
 • Hest og hestehistorier, tirsdagsklubbmedlemmene forteller
 • En hestehistorie av Margit Sukken
 • Litt om hester av Johan Wikeby
 • Husdyrforsikring-police 1912
 • Fritid og lek av Ragnhild Iversen
 • Sommer og sol av Ragnhild Iversen
 • Elle-regler
 • «Barnearbeid» da vi vokste opp
 • Fotball på Ulfsby skole i 1930 åra av Johan Wikeby
 • Utdrag fra bok skrevet i 1904 av Karel Ruud
 • Om dyreauksjon, priser og fødsel.
 • Rødenes Ysteri
 • Herredskasserer i Rødenes
 • Om vorter på halsen
 • Å finne ut hvor gammel en person er
 • Ord og uttrykk
 • Historien om en lur, Solveig og Hans Olsen Torp
 • Bryllup i gamle dager
 • Ole Jaavall 1888-1978 fortalte i 1975 om bryllupsfeiring
 • Klundsnissen og Husåsnissen av Karel J. Krosby
 • Slaktedrama på låven av Johan Wikeby
 • Griseslakting under krigen 1940-1945 av Johan Wikeby
 • Bygdeslaktere og slakting av Karel J. Krosby
 • Furua på Opsahl av Johan Wikeby

 

 

Markerminner nr. 4 – 2009 v/Tirsdagsklubben Marker Historielag v/leder Solveig F. Krog

 

 • Dikt av Thorolf Finstad, Øymark
 • Dyrking av lin i Rødenes. Margit Sukken forteller
 • Ekornskinn – Gråverk av Johan Wikeby
 • En 280 år gammel stein på Aadal i Rødenes av Solveig F. Krog
 • Mine første sykler av Andreas Klund
 • En gammel mordhistorie fra Bae i Rødenes, klipp fra Indre Smaalenenes Avis
 • Gylne regler for familie og annen omgang, gammelt utklipp
 • Gamle symaskiner, bilder
 • Infanteristen i gamle dager av Oddvar Gustavsen
 • Sivilforsvar – kvinner av Turid Volden
 • Melkebukken tirsdagsklubbmedlemmene forteller
 • Mårjakt av Johan Wikeby
 • Avisutklipp  - av en sambygding fra Øymark
 • Ord og uttrykk
 • Gammel regle fra Rødenes og Øymark
 • Rodesteiner, milesteiner, avstand - og grensemerker av Solveig F. Krog
 • Gamleveien av Johan Wikeby
 • Utdrag fra Kaldsbok 1885 av sogneprest Brochmann. Veie og Kommunikationer - Rodelagte Kjöreveier
 • Milesteiner av Solveig F. Krog
 • Rødenes herredstyre. Klipp fra Indre Smaalenenes Avis 1919
 • Skolebygningene. Bilde av Rødenes herredsstyre 1919
 • En sannferdig skolehistorie av Rolf Dilling USA
 • Skoleferien av Bjørg Sukken Hansson
 • Skolegang, Tirsdagsklubbmedlemmene forteller: Hvordan var det for oss å gå på skolen
 • Skole/vei og skolegang

 

 

Markerminner nr. 5 – 2010 v/Tirsdagsklubben Marker Historielag v/leder Solveig F. Krog


 • Hva hadde man på hodet og beina i gamle dager?
 • Han Justin slik jeg husker ham av Johanne Krog Faukerud
 • Min Amadeus
 • Ord og uttrykk
 • Min første sommerjobb av Turid Volden
 • Utdrag fra gammel kommunestyrebok for Øymark av Erling Nesset
 • Rettelser til Markerminner nr. 4
 • Tysklandsbrigadene, Erling Nesset og Elf Volen forteller
 • Da Olav Brattås Volen ble arrestert av Gestapo, intervju av Alf Volen
 • Svartebørsen, tirsdagsklubbmedlemmene forteller
 • Vittenberg av Johanne Krog Faukerud
 • Tenk på dem som har det verre av Johan Wikeby
 • Surrogat – tobakk av Bjørg Sukken Hansson
 • Man var jo «nødt» til å røyke. Tirsdagslubbmedlemmene forteller
 • Sagbruk (1930-1950 åra (slik jeg husker det) av Karel J. Krosby
 • Skoletid av Johanne Krog Faukerud
 • Min skolegang av Karel J. Krosby
 • Turisten i Haldenvassdraget, avskrift av Sverre Lislegaard samlede opplysninger 1946
 • Turisten, slik tirsdagsklubbmedlemmene husker den
 • Bærestang

 

Markerminner nr. 6 – 2011 v/Tirsdagsklubben Marker Historielag v/leder Solveig F. Krog

 • Sagn fra Rødenes av Cand. Mag Jan Pettersen
 • To dikt av Thorolf Finstad Øymark
 • Farmors Is-skap av Astrid Lislegaard Knarvik
 • Sertifikat eller fører-kort (Lappen)
 • Telefon
 • Bærsanking før i tida
 • Litt om lønninger og priser i Rødenes i 1880 – 90 årene, av Ole Jaavall 1888-1978
 • Intervju med Lauritz Hansen Rødenes 1906 – 2004, av Johanne Krog Faukerud
 • Framhaldsskolen og Realskolen, av Karel J. Krosby
 • Vann og brønner av Solveig F. Krog
 • Tukkentjernet av Johan Wikeby
 • Ytterbøl. Avskrift etter tidligere lensmann i Øymark, Sverre Lislegaard
 • Fest i lokalmiljøet av Solveig F. Krog
 • Utdrag fra Rødenes ungdomslags medlemsavis ”EKKO” 1949 – 1956.
 • Seng og sengeutstyr av Solveig F. Krog
 • Stilrenn av Solveig F. Krog
 • Vinteraktiviteter på 1900 – tallet i Øymark

 

 

Markerminner nr. 7 – 2012 v/Tirsdagsklubben Marker Historielag v/leder Solveig F. Krog

 

 • Gammelt fra Øymark, samlet av Sverre Lislegaard
 • Jul og juleskikker i gamle dager av Johanne Krog Faukerud
 • Juleforberedelser på Wiig for 50 – 60 år siden av Karel J. Krosby
 • Juletekstiler og julefeiring av Solveig F. Krog
 • Dikt av Thorolf Finstad
 • Bjeller - Vekker av Solveig F. Krog
 • Leander Olsen, Sneplogen Rødenes, avisutklipp
 • Historien bak ei hagle og et veggskap av Solveig F. Krog
 • Den vandrende kleshandleren CHUSTER, avisutklipp
 • Slagningen på Hov, avskrift av bok av Tilda Rakkestad
 • 68 000 kroner i klingende mynt opp fra Lundtjernet i Rødenes, avisutklipp
 • Kalnes Landbruksskole og konfirmasjon av Karel J. Krosby
 • Krigsutbruddet 9. april 1940 og noen opplevelser fra krigen av Jon Erik Frøne
 • Vedrørende arrestasjon av min mor 1944 av Karel J. Krosby

 

 

 

Markerminner nr. 8 – 2013 v/Tirsdagsklubben Marker Historielag v/leder Solveig F. Krog


 • «Støtta» på Ørje den eldste 17. mai/unionsbautaen i Norge av Solveig F. Krog
 • Brød og brødbakst
 • En ”gammeldags” begravelse i 1932. Fortalt av Johanne Krog Falkenberg høsten 2000.
 • Død og begravelse
 • "Til mor", av Bergljot Gilhuus-Moe (Datter til presten Ole T. Moe som var i Rødenes 1907-1915)
 • Telefon av Karel J. Krosby
 • Hesteselen (arbeids-selen) av Karel J. Krosby
 • Hilse og tiltaleformer
 • Køkultur
 • Hobbyen min
 • Dialektord og munnhell
 • Klær før og nå
 • Stallen av Karel J. Krosby
 • Bøker og hefter for salg fra Marker Historielag
 • Bordskikk og mat

 

 

 

Markerminner nr.  9 – 2014 v/Tirsdagsklubben Marker Historielag v/leder Solveig F. Krog


 • Om Danebrogsmannen Lars Opsahl og hans etterkommereOm Danebrogsmannen Anders Ellefsen Ytterbøl 1767-1850 og sønnen Ellef 1788-1808
 • Barberer, frisørdame, frisør
 • En husmors hverdag i etterkrigstiden av Solveig F. Krog
 • Marry (Maddy) av Solveig F. Krog
 • Berjemannen i Ørje – åsen. Eventyr fra Marker. Av Martha Østensvig
 • Fåmælt
 • Vindusblomster
 • Fiske og hobbyfiske. Av Karel J. Krosby
 • Prøverenn i Trossementbakken, Syklubbens jubileumsrenn,Jubileumsrenn.Til Aslak
 • Kjære Sibedilla! Avisutskrifter
 • Menn og husarbeid i "gamle" dager
 • Ord og uttrykk fra 1949, Østfold Historielag
 • Østfoldhistorier - Rimelig billett
 • Bøker og hefter for salg fra Marker Historielag
 • Gamle "Solbrekken".
 • Poesi fra Ømærk fra Knut Brattås